Hit

1)自分に配られたカードや、コミュニティーカードが

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ