Event 29 - $3,000 No Limit Hold'em
Days:
123

Matt Vengrin 3位で終了($167,973)

Matt Vengrin - 3rd Place
Johnny Neckar が 65,000 にレイズすると、Matt Vengrinが125,000にリレイズ。Neckar がここでオールイン。Vengrin コール。

Neckar: {A-Diamonds} {Q-Spades}
Vengrin: {A-Clubs} {9-Hearts}

ボード: {7-Diamonds} {A-Spades} {K-Spades} {2-Hearts} {8-Diamonds}

Matt Vengrinが3位で終了し、$167,973を獲得。

Tags: Matt Vengrin